برخی از مشتریان

شرکت مواد غذایی برنا

محصولات چی توز شرکت دینا

شرکت گلستان

شرکت کیلا

شرکت مواد غذایی لینا

شرکت مواد غذایی لوسی

شرکت مواد غذایی مینو

شرکت مواد غذایی نمکال

شرکت ساپاژو